Тест II клас II срок

Прочети внимателно всеки въпрос и отбележи верния отговор.